Autor
Sõnum
Lauri Õunapuu

Avatar
Sõnumeid:2757
:: Tsiteeri ::
Teema: Kaika Suveülikool 10-12.08
[www.voroselts.ee]

Riidi, 10. põimukuu päiv.

11.00 Buss Võrolt Harglõdõ Võro keriguplatsilt ja Valga bussijaamast.

Bussisõidu iist Valgast tulõ massa 2 ja Võrolt tullõn 3 eurot.

12.00 Kokkosaaminõ, kirjapandminõ koolimaja man, magamisõkotussidõ otsminõ.

12.30 Lõunasüük koolimajan.

13.00 Suvõülikooli vallalõtegemine koolimaja man.
Tervütäse Harglõ maakultuurimaja laulutsõõri laulja. Talna Võro Seldsi naisi lauluansambli Liiso tervütüs. Mõtlõmistiatri tutvustus. Käüdäs kalmuaian Harglõ kihlkunna kivi man. Kultuurimaja man inne loengit tutvustadas vahtsõt teedüstahvlit paikkundligu kaardi ja teedüsega.

14.30 – 18.00 Loengu kultuurimajan: Harglõ kihlkund vanast ja parhilla.

14.30 Toomas Kiho. Harglõ tekütämine: Harglõ rikkusõ ja näide kestmine (Hargla tekitamine: Hargla väärtused ja nende kestlikkus). 15.00 Mariko Faster ja Evar Saar. Harglõ kihlkunna keelest ja kotussõnimmist. 15.30 Taavi Pae. Mõnistõ kihlkunna edenimmist ehk kuna elli Mehka ja Hipp? (Mõniste kihelkonna eesnimedest ehk kunas elasid Mehka ja Hipp?)

16.00 Kohvi- ja tsäivahe kultuurimajan.

16.30 Janika Oras. Harglõ kihlkunna rahvalauligu (Hargla kihelkonna rahvalaulikud). 17.00 Ahto Raudoja. Kuis vannu huunit mõistligult üles praavita? 17.30 Marju Kõivupuu ja Silva Ranniku. Harglõ kihlkunna rahvarõiva ja naidõ kandminõ.

18.00 Õdagusüük koolimajan.

19.00 Kirändüs- ja näütemänguõdak kultuurimajan.

- Kohaligu rahva näütemäng „Kedä võtta, kedä jättä“. - Mõtlõmistiatri edimädse päävä tüü tutvustus. - Talna Võro Seldsi näütemäng ”Mattklaasist kirst” - Kirändüsõdak Indrek Harglaga.
Kinkal viil joudu ja tahtmist om, saa perän kultuurimaja tulõkotussõ man istu.

Riididse päävä latsiprogramm koolimaja man 14.30 – 18.00.

14.30 Võro keele oppus. Oppasõ Egle Vodi ja Triin Rõõmusoks.
16.00 Meisterdämine. Oppasõ Hele Zilmer, Anita Maran, Angela Saar.
17.30 Rahvalaulu. Oppas Janika Oras. Terve riididse latsiprogrammi aigu näütäs Kõivupuu Kaarli huviliisile teppo-tüüpi lõõtspilli ja karmoškat, vast õnnõstus mõnõl väiku viisijuppki selges saia! Kinkal om, võtku uma pill üten!


Puulpäiv, 11. põimukuu päiv.

8.00 Hummogusüük koolimajan.

9.00 – 12.00 Loengu kultuurimajan: Võromaa kirändüsest. Harglõ kandi ao- ja kodoluust.

9.00 Ene Teemägi ja Silva Ranniku. Harglõ kooli aoluust.
9.30 Marju Kõivupuu. Harglõ kandi rahvaluulõst, uskmiisist, luudusliisist pühäkotussist ja ristipuiõst. 10.00 Kohvi- ja tsäivahe kultuurimajan.
10.30 Tiia Allas. 20 aastakka Kauksi Ülle loominguga ehk ärtundmiisi taa tii päält. 11.00 Hasso Krull. Võromaa ja võrokeelitsest kirändüsest. 11.30 Valdur Raudvassar. Alfred Käärmann – legendaarnõ Harglõ mõtsaveli.
Mõtlõmistiatri edimäne puulpääväne ülesastminõ.
Puulpäävädse päävä latsiprogramm koolimaja man 9.00 – 12.00.
Esmaabioppus. Oppas Aina Pääro. Hobõsõsõit suuvjilõ. Hobõsõmiis om Kalev Raudsepp. Terve puulpäävädse latsiprogrammi aigu näütäs Kõivupuu Kaarli huviliisile teppo-tüüpi lõõtspilli ja karmoškat, vast õnnõstus mõnõl väiku viisijuppki selges saia! Kinkal om, võtku uma pill üten!

12.00 Lõunasüük koolimajan.

13.00 – 18.00 Ekskursiooni ja matka.
Tan jaetas seltskund katõs ja perän vaihtadas seltskundõ. Vaihtus om kell 15.30.
- - -
Bussiga sõit Koivaliina ja Taheva mõisahe – Juhatasõ Taavi Pae ja Marju Kõivupuu. Jalaga käük Harglõn – kalmuaid, apteek, kerik jne – Juhatas Üllar Kadai. Ette teedä andnuilõ kanuusõit.

18.00 Võrokeeline jumalateenistüs Harglõ kerikun. Külli Salumäe ja Toivo Hollo.
19.00 Õdagusüük koolimajan.

20.00 Näütemängu-, laulu- ja filmiõdak ja simman kultuurimajan.
- Näüdätäs vällä vagivahtsit võrokeelitsit välläandit. - Mõtlõmistiatri tõnõ ülesastminõ puulpäävädsel pääväl. - Kaias vahtsõt lühifilmi „Savvusann vanal Võromaal“. - Harglõ kooli latsi näütemängu „Kaupmiis Tuutu ja Kratu„ ja „Bussijaaman“. - Talna Võro Seldsi naisi lauluansambli „Liiso“ etteastminõ. - Taheva valla latsi rahvatandsurühmä etteastminõ. - Sõs esines paigapääline naisi rahvatandsurühm, kiä joba kõiki simmani alostusõs tandsma kutsva. Simmanit vidä Laube Kadri üten Pillilaagri Pundiga.

Pühäpäiv, 12. põimukuu päiv

8.00 Hummogusüük koolimajan.

9.00 – 10.30 Tsihilöüdmisega (orienteerumisega) matk Harglõ kooli lähkün.

Matka ettevalmistaja om Toivo Kotov, kiä alostusõs rata, tsihilöüdmist ja kaardilugõmist lühkült oppas. Tett om kats marsruuti: pikemb ja lühemb, et inemise saassi uma jovvu perrä hindäle parra valli. Taa läbi tetä om kõigilõ joudumüüdä!
Kiä tsihilöüdmise-matkalõ ei taha minnä, saa kävvü kaeman ökoküllä. Juhatas Kalev Raudsepp. Buss ökoküllä lätt kell 9.00 Harglõ kooli mant.

10.30 Kohvi- ja tsäivahe koolimajan.

11.00 – 12.00 Loengu koolimajan: Võro liikmine: suuna ja tsihi.

11.00 Kaido Kama. Võrokõisi lipu konkursist.
11.30 Rainer Kuuba. Võro instituudi tsihi ja tsihikese.

Pühäpäävädse päävä latsiprogramm koolimaja man 11.00 – 12.00.

Hummogupoolõ kooni kellä 11ni om latsilõ tsihilöüdmine üten suuriga.
11.00 Rahvalaulu. Oppas Janika Oras.

12.00 Suvõülikooli kinnipandminõ koolimaja man.
Umakeelitse laulu Harglõ kooli latsilt. Mõtlõmistiatri lõpõtus-ülesastminõ. Kokkovõtmisõ-kõnnõ.


12.30 Lõunasüük koolimajan ja kodosõit.
13.30 Buss Võrolõ koolimaja mant (3 eur). Valka lätt kell 12 kohalik buss (pilet 1,78).

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Lauri Õunapuu
lauri[ät]metsatoll.ee
+372 56155559
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
21.07.12, 20:12
Postita
Sinu nimi:
Sinu epost:
Teema:
Message Body
Spam prevention:
Please, enter the code that you see below in the input field. This is for blocking bots that try to post this form automatically.
 ******  ********  *******  **  ** **  ** 
 **  ** **    **   ** **  **  ***  ** 
 **    **    **     ** **  **** ** 
 **    ******  ********  *****   ** ** ** 
 **    **    **   ** ** **  ** **** 
 **  ** **    **   ** **  **  **  *** 
 ******  ********  *******  **  ** **  **